SuryadeL., FauziA., AzamN., & AnggrainiE. (2022). THE DEVELOPMENT POLICY STRATEGY OF THE MANDALIKA TOURISM SPECIAL ECONOMIC ZONE, LOMBOK. Media Konservasi, 27(1), 1-10. https://doi.org/10.29244/medkon.27.1.1-10